Klauzula informacyjna

dotycząca pacjentów Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej

Szanowny Pacjencie,

Administratorem Twoich danych osobowych jest Lidia Kaczmarek Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, zwana dalej: „Administratorem”.

Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Majora Władysława Raginisa 1/u3 71 – 625, Szczecin, lub telefonując pod numer: + 514 11 65 65

  1. Twoje dane przetwarzane są̨ w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej
  2. Twoje dane osobowe przetwarzane są̨ wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniam Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  3. Administrator nie zamierza przekazywać́ Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  4. Twoje dane będą̨ przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  5. Masz prawo zażądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostepnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.
  8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań́, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się̨.